نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ع.ع) , سی و شش ساله از تهران با الگوی وردنبرگ ,تعداد گرافت کاشت شده  2150 گرافت است

و طی  یک جلسه (FUE (FIT   برای ایشان کاشته شده است

 

 

نمونه کار شماره دو-عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از دوازده ماه

نمونه کار شماره دو-عکس بعد کاشت