نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای ع.م) , چهل و چهار ساله از تهران با الگوی شماره ۳ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  ۱۶۹۰ گرافت است

و طی یک جلسه FUT  برای ایشان کاشته شده است

 

نمونه کار شماره ده -عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از چهارده ماه

 

نمونه کار شماره ده -عکس بعد کاشت