نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ش.خ) , بیست و هفت ساله از تهران با الگوی شماره ۳ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  ۱۶۹۰ گرافت است

و طی  یک جلسه FUT  برای ایشان کاشته شده است

نمونه کار شماره چهار -عکس قبل کاشت

 

نتیجه نهایی بعد از نه ماه

نمونه کار شماره چهار -عکس بعد کاشت