نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  م.د) , چهل و چهار ساله از تهران با الگوی شماره ۳ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  ۱۸۲۰ گرافت است

و طی یک جلسه (FUE (FIT  برای ایشان کاشته شده است

نتیجه نهایی بعد از نه ماه