نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  الف.الف) , سی  ساله از بابل با الگوی شماره ۳ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  ۲۲۵۷ گرافت است

و طی یک جلسه FUT  برای ایشان کاشته شده است

نتیجه نهایی بعد از پانزده ماه