نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  م.ن) , سی  و شش ساله از تهران با الگوی شماره ۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  ۱۸۶۰گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT   برای ایشان کاشته شده است

نتیجه نهایی بعد از نه ماه