نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ش.ر) , چهل و پنج ساله از کرج با الگوی شماره ۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  ۳۳۴۰ گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

 

نتیجه نهایی بعد از یازده ماه