نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

متقاضی پیوند مو (آقای  ص.ح) , سی و چهار  ساله از آمل با الگوی شماره ۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3520 گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

نتیجه نهایی بعد از چهارده ماه