نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای م.ح) , سی و دو ساله از سنندج با الگوی شماره ۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3540 گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

 

 

نمونه کار شماره هشت-عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از ده ماه

نمونه کار شماره هشت-عکس بعد کاشت