نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  الف .گ) , پنجاه  ساله از تهران با الگوی شماره ۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3600گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

نمونه کار شماره شش -عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از ده ماه

نمونه کار شماره شش -عکس بعد کاشت