نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ر.خ) , سی و هشت ساله از تهران با الگوی شماره۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  2680 گرافت است

و طی یک جلسه FUT  برای ایشان کاشته شده است

 

 

نمونه کار شماره سه-عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از چهارده ماه

 

نمونه کار شماره سه -عکس بعد کاشت