نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ر.ب) , سی و سه ساله از تهران با الگوی شماره ۴ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3680 گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

 

نمونه کار شماره یازده -عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از سیزده ماه

نمونه کار شماره یازده -عکس بعد کاشتنمونه کار شماره یازده -عکس بعد کاشت