نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ح.ب) , سی و دو ساله از تهران با الگوی شماره ۵ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3540 گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

نمونه کار شماره دوازده-عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از نه ماه

نمونه کار شماره دوازده-عکس بعد کاشت