نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  س.گ) , پنجاه و پنج ساله از کرج با الگوی شماره ۶ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3280 گرافت است

و طی دو  جلسه (FUE (FIT  برای ایشان کاشته شده است

نمونه کار شماره سیزده-عکس قبل کاشت

نتیجه نهایی بعد از پانزده ماه

نمونه کار شماره سیزده-عکس بعد کاشت