نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  غ.ش) , چهل و شش ساله از تهران با الگوی شماره ۶ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  3973 گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

نتیجه نهایی بعد از دوازه ماه