نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  م.ص) , بیست و هشت ساله از شهریار کاندیدای کاشت لا به لا ,تعداد گرافت کاشت شده  900 گرافت است

و طی  یک جلسه (FUE (FIT   برای ایشان کاشته شده است

نتیجه نهایی بعد از ده ماه