نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ح.ع) , بیست و شش ساله از کرج با الگوی شماره ۳ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  2140 گرافت است

و طی یک جلسه FUT  برای ایشان کاشته شده است

برای بهبود سریع تر تورم به نکات زیر توجه فرمایید:

نتیجه نهایی بعد از ده ماه

نمونه کار شماره یک-عکس بعد کاشت